023 315 366 Radno vrijeme PON-PET   08:00 - 20:00,    SUB   08:00 - 13:00

Polaganje vozačkog ispita


1. PRIJAVA 

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje autoškola putem računalnog programa, a nakon zahtjeva kandidata za vozača. Nakon obrade podataka i izrade naloga za provedbu ispita od strane Hrvatskog autokluba, autoškola dobiva povratnu informaciju na računalu o datumu i vremenu ispita te o tome obavještava kandidata. 

Kandidat uz prijavu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta ili priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita neposredno prije polaganja ispita. 

2. ROK

Od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 30 dana. 

Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je putem autoškole najkasnije 48 sati prije polaganja ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjaviti polaganje ispita. 

Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade. 

Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od dva mjeseca.

3. MJESTO, DATUM I VRIJEME POLAGANJA 

Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita i o tome obavještava kandidata za vozača, odnosno autoškolu koja je prijavila kandidata za polaganje ispita. 

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta provodi se po Programu polaganja vozačkog ispita u ispitnim centrima i mjestima–gradovima pripadajućih ispitnih centara. 

4. TKO PROVODI ISPIT

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje Ministarstva unutarnjih poslova i koji je zaposlenik Hrvatskog autokluba. Ispit iz predmeta PPSP provode dva ovlaštena ispitivača, a ako se ispit polaže pomoću računala, ispit može provoditi i jedan ovlašteni ispitivač. Ispit traje najdulje 45 minuta.

5. PROVEDBA ISPITA 

Što je obvezan kandidat za vozača dati na uvid?

Kandidat na vozačkom ispitu mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču:

 1. Važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu)
 2. Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže ispit
 3. Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu od strane stručnog voditelja autoškole

PPSP - polaganje testa

Ispit se polaže rješavanjem testa pismeno ili pomoću računala, posebno za svaku kategoriju vozila, nakon što je kandidat završio osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta. 

Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1 ili A, nije obvezan polagati teorijski dio ispita. 

Za vrijeme ispita kandidat na stolu mora imati samo osobnu iskaznicu ili putovnicu, Knjižicu kandidata za vozača, kemijsku olovku ili nalivpero, naočale i maramice. 

Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidatima neposredno prije rješavanja testa dati upute. 

Kriteriji za rješavanje testa:

 1. na postavljeno pitanje najmanje je jedan točan odgovor
 2. test se rješava (odgovara na pitanja) označavanjem točnih odgovora oznakom »X«, odnosno, upisivanjem odgovora na za to predviđenom mjestu u testu ili prema posebnim uputama ako se test rješava na računalu,
 3. pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, brisan ili podebljavan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim odgovorom,
 4. za rješavanje testa na računalu, imaju dodatne upute.

Kandidat je na ispitu položio ako ostvari najmanje 90% bodova od ukupno 120 mogućih. Iznimno, nije položio na ispitu kandidat iako je ostvario više od 90% bodova ukoliko pogrešno odgovori na pitanje koje se odnosi na propuštanje vozila na raskrižju. Kandidat ima pravo uvida u test i na objašnjenje ocjene ovlaštenog ispitivača. 

Položen teorijski dio ispita uvjet je za početak praktičnog dijela osposobljavanja – iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. 

Kandidat koji na testu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila postigne manje od 50% bodova ili ne položi ovaj ispit niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

PPP - PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Ispiti se polaže u pravilu usmeno i praktično (dva pitanja teorijska i jedno praktično) pred ispitivačem Hrvatskog autokluba i to obvezno prije ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. 
Ispit nisu dužni polagati liječnici, medicinske sestre ili medicinski tehničari i kandidati koji imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom određene kategorije.

UV - vožnja

Ispitu može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu, nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.
Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno na prometnom vježbalištu i u prometu na javnoj cesti.
Na prometnom vježbalištu kandidat polaže ispit samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila.
Ako kandidat položi dio ispita na prometnom vježbalištu, nastavlja ispit u prometu na javnoj cesti, s ovlaštenim ispitivačem i instruktorom vožnje u vozilu.
Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom A1, A i AM kategorije na javnoj cesti prati drugim vozilom i izdaje zadaće putem komunikatora.
Ispitu može biti nazočan i ovlašteni nadzornik. 

Vrijeme trajanja ispita i broj kilometara prevezenih tijekom ispita moraju biti dovoljni za procjenu razine stečenih vještina i ponašanja kandidata a u suglasju s propisanim sadržajima ispita. 

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao. Vrijeme trajanja provjere vještina i ponašanja (vrijeme vožnje) mora trajati najmanje 30 a najviše 60 minuta na ispitu za kategorije AM, A1, A, B i B+E, odnosno najmanje 45 a najviše 75 minuta na ispitu za sve ostale kategorije vozila. Ovo vrijeme ne uključuje psihološku pripremu kandidata, provjeru dokumentacije i utvrđivanje uvjeta za pristupanje ispitu. Također, ovo vrijeme ne uključuje provjeru posebnih radnji vozilom i objavu rezultata ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Kandidat smije najviše pet puta pristupiti polaganju ispita iz Upravljanja vozilom u roku koji ne može biti duži od godine dana od dana kada je položio ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.
Kandidat koji nije položio ispit iz Upravljanja vozilom niti nakon četvrtog pokušaja, peti put polaže ponovni ispit pred posebnim povjerenstvom ovlaštene stručne organizacije. Ukoliko ni tada ne položi ispit, kandidat se upućuje na ponovno osposobljavanje iz predmeta Upravljanje vozilom. 

6. ULOGA INSTRUKTORA VOŽNJE 

Instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita.
Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom. 

7. PREKID ISPITA IZ UV-a

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prekinut će se ako:

 1. se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno,
 2. tijekom ispita dođe do prometne nesreće,
 3. je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti,
 4. instruktor vožnje utječe na provedbu ili ishod ispita,
 5. nastupe razlozi više sile.

U slučaju prekida ispita, ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata samo ako ima dovoljno elemenata za ocjenu njegovih znanja i vještina u vožnji.
Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list.
Ovlašteni ispitivač greške priopćuje kandidatu nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio. 

8. PRIGOVOR I ŽALBA

Kandidat za vozača ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača. Prigovor se podnosi odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku sat vremena od priopćenja ishoda ispita. Prigovor uložen izvan propisanog roka neće ne će  se razmatrati. 

Prigovor se može podnijeti osobito ako:

 • za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni propisom o vozačkim ispitima,
 • ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
 • ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz Upravljanja vozilom prema Ispitnom listu, u koji kandidat ima pravo uvida,
 • ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,
 • postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja.

Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku, koja sadrži odluku o prigovoru kandidata neposredno nakon podnošenja prigovora, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača o prigovoru kandidat ima pravo žalbe Hrvatskom autoklubu u roku osam dana. Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati. 

Odluku po žalbi Hrvatski autoklub mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe. U slučaju da kod rješenja žalbe Hrvatski autoklub usvoji žalbu, organizirat će se za kandidata novi ispit pred posebnim povjerenstvom. 

9. EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU

O položenim vozačkim ispitima vodi se:

 • evidencija o izdanim uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu.

Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti, izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Temeljem toga uvjerenja policijska uprava, odnosno policijska postaja, na čijem području kandidat ima prebivalište, izdaje vozačku dozvolu. 

Kandidatu koji je položio vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim sustavom prijenosa (automatski mjenjač) za kategorije A1, A, AM ili B taj podatak upisuje se u uvjerenje o položenom vozačkom ispitu. 

 

Ako se želite podrobnije uputiti u način provedbe i sadržaja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom treba u odjeljku PROPISI potražiti Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita … (NN, 179/04.) i Program vozačkog ispita (NN, 5/05.).

Učilište Kalelarga